• Законот за средно образование, Закон за работни односи, Закон за јавни набавки, Законот за стручното образование, Законот за установите, Законот за просветната инспекција и други закони....