Во Нашето училиште активно можете да партиципирате во бројните слободни воншколски активност и да се зачлените во одредена секција. За повеќе информации обратете се кај професорите , раководителите на секциите при СОЗШУ Ѓорче Петров - Кавадарци

 • Драмско рецитаторска секција - Влатко Тасев
 • Литературна секција - Лилјана Ѓорѓиева
 • Секција за странски јазици - Наталија Касапинова
 • Информатичка секција - Ѓоко Тодоров
 • Хемиска секција – Минова Божанка
 • Историска секција - Горица Мургова
 • Млади физичари - Милка Манчева
 • Еколошка секција -  Наталија Вчкова, Весна Тодорова
 • Библиотекарска секција - Љупчо Бинов
 • Секција за аранжирање - Невенка Мирова
 • Секција еко-дизајн  - Тефова Роза
 • Слободни - спортски активности

 

 • Планинарска секција - Љупчо Бинов
 • Кошаркарска секција - Велковски Горан
 • Секција за мал фудбал - Попов Горан