Избери Сирење (choose a cheese) - модул 1

 

 Назив на проектот:  “Избери Сирење”(choose a cheese) - модул 1

Период:20-24.09.2021

Локација (место) на мобилноста:   Берово  и Делчево - Македонија

Партнер (и) во проектот:      Средна Господарска Школа Крижевци, средно училиште Браќа Миладиновци Скопје, Гастрономски клуб Епир Јањиња и Ветеринарна станица “Здравје” Делчев

ученици и 3 наставници (Мајсторова Менча, Мишковски Благој, Орешкова Јорданка)

Објекти:   Фарми, млекари, погони за обработка на млеко и производство на млечни производи во околината на Делчево и Берово

Цел: Главна цел на овој проект е да се поттикнат малите земјоделски производители да понудат храна (сирење)со обука и активности да изнајдат начин и да пласираат свои производи на трпезите.

 повеќе информации за проектот