Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров - Кавадарци

 

Закони кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации , поврзани со регистарот на прописи објавени во службено гласило

Повеќе...

Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров - Кавадарци

 

Прописи што во рамките на Нашата надлежност ги донесуваме како иматели на информациите во вид на подзаконски акт 

 

Повеќе...